docker-compose.yml 574 Bytes
Newer Older
Lukáš Lalinský's avatar
Lukáš Lalinský committed
1 2
version: "3"
services:
3

Lukáš Lalinský's avatar
Lukáš Lalinský committed
4 5 6
 redis:
  image: redis
  ports:
7
   - "127.0.0.1:6379:6379"
Lukáš Lalinský's avatar
Lukáš Lalinský committed
8 9 10 11

 index:
  image: quay.io/acoustid/acoustid-index:master
  ports:
12
   - "127.0.0.1:6080:6080"
13

Lukáš Lalinský's avatar
Lukáš Lalinský committed
14 15
 postgres:
  image: quay.io/acoustid/postgresql:master
Lukáš Lalinský's avatar
Lukáš Lalinský committed
16
  command: ["-c", "max_connections=100", "-c", "max_prepared_transactions=110"]
Lukáš Lalinský's avatar
Lukáš Lalinský committed
17
  ports:
18
   - "127.0.0.1:5432:5432"
Lukáš Lalinský's avatar
Lukáš Lalinský committed
19
  volumes:
20
   - ./admin/ci/create_db.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/10_create_db.sql
Lukáš Lalinský's avatar
Lukáš Lalinský committed
21 22 23 24
  environment:
   POSTGRES_USER: acoustid
   POSTGRES_PASSWORD: acoustid
   POSTGRES_DB: postgres